DABIĆANDRIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA


OBLASTI DELOVANJA

Obligaciono pravo

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti prava, posvećen je pre svega izradi, tumačenju i proveri ugovora sa stanovišta najboljeg interesa klijenata. Posebno se bavimo posredovanjem pri zaključenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, proverom vlasničkog statusa predmeta kupoprodaje, kao i komplatnom analizom pribavljene dokumentacije. Naše klijente takođe zastupamo u postupcima pred sudovima radi naknade štete, raskida i poništenja ugovora.


Stvarno pravo

Pored regulisanja i zaštite svojinskih prava klijenata pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima, naša kancelarija se bavi i pribavljanjem različitih dozvola za izgradnju objekata, savetovanjem klijenta prilikom zaključenja ugovora o izgradnji, kao i problemima zakupa nepokretnosti.


Porodično pravo

Savetujemo i zastupamo klijente u postupcima razvoda braka, podele bračne imovine, zakonskog izdržavanje, vršenja roditeljskog prava i poveravanja maloletne dece na staranje.


Nasledno pravo

Naše klijente zastupamo u ostavinskim i sa njima povezanim vanparničnim postupcima a posebno u postupcima zaključenja naslednopravnih ugovora kao što su ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života.


Krivično pravo

Naš tim za krivicno pravo  pruža usluge odbrane lica u krivičnim i prekršajnim postupcima kao i onih koji su ošteceni izvršenjem nekog krivičnog dela.


Stečajno pravo

Svojim klijentima, pružamo mogucnost konsultacije po svim pitanjima iz oblasti stečaja, likvidacije i privatizacije.


Finansijsko pravo

Osim usluge poreskog savetovanja, bavimo se i naplatom krupnih bankarskih potraživanja pokretnjem parničnih, izvršnih i stečajnih postupaka pred sudovima kao i savetovanjem klijenata, prvenstveno banaka i osiguravajućih društava u cilju optimizacije troškova njihovog poslovanja i uvećanja profita.


Bankarsko pravo

Savetovanje i zastupanje poslovnih banaka u postupcima utuženja i naplate neostvarenih potraživanja.


Korporativno pravo

Naše klijente savetujemo u postupcima osnivanja i registracije privrednih društava, izrade statuta i drugih opštih akata, kao i u postupcima sprovođenja statusnih promena.


Radno pravo

U oblasti radnopravnih odnosa tj. odnosa zaposlenih i poslodavaca naše klijente savetujemo o problemima zaključenja i otkaza ugovora o radu, mobinga, isplate zarade i drugih naknada, kao i po pitanju svih drugih prava u toku trajanja radnog odnosa sa posebnim osvrtom na aktuelne zakone koji se tiču socijanog, zdravstvenog, penzijskog i  invalidskog osiguranja. U cilju zaštite ovih prava pokrećemo i vodimo postupke pred nadležnim sudovima.


Upravno pravo

Zastupamo klijente u različitim upravnim postupcima pred državnim organima, pre svega u postupcima pred poreskim organima, geodetskim organizacijama, nadležnim ministarstvima, državnim agencijama, javnim preduzećima a u cilju zaštite i ostvarivanja njihovih prava pokrećemo i upravne sporove.


Konsultantske usluge

Naša kancelarija se posebno bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva, a naročito savetovanjem i prikupljanjem potrebne dokumentacije, pomoć investitorima pri nalaženju lokacija za izgradnju, pribavljanje neophodnih dozvola za izgradnju objekata, konverzije zemljišta, kao i svim drugim pitanjima koja se javljaju u pojedinim fazama svakog građevinarskog projekta. 

Copyright © All Rights Reserved.